As Seen In

This Czech website ran a story about Love Me Don’t Leave Me.

 

Pro? vám to neklape v lásce? M?že za to váš strach!

 

Prozeny

by Lucie Müllerová

 

Po?ád vám to v lásce moc nevychází? Možná za to m?že váš strach! Strach z toho, že vás n?kdo opustí. A tyhle obavy vás nutí k chování, které v podstat? jakýkoli vztah znemož?ují. Sami sebe sabotujete!

Strach z toho, že vám partner zlomí srdce, že od vás odejde. To je podle klinické psycholožky Michelle Skeen ?astý d?vod, pro? to lidem se vztahy moc nevychází. Ve své knize Love Me, Don´t Leave Me (Miluj m?, neopoušt?j m?) vysv?tluje, že tenhle strach nutí ?adu lidí k chování, kterým si vlastn? sami šance na lásku ni?í. Za vznikem takových obav m?že být cokoli – bolestný rozchod v pubert?, trauma z d?tství a podobn?. A tohle jsou nej?ast?jší projevy.

 

Jdete zkáze naproti

Za?íná to už p?i rand?ní. Vaše sch?zky jsou plné nejistoty, obav z toho, že to nedopadne dob?e. Jenže když n??emu rovnou p?edvídáte špatný konec, jdete mu tím naproti, podv?dom? d?láte v?ci, které ho vyvolají.

Podle Michelle Skeen je pot?eba vrátit se v ?ase a zap?emýšlet, kdy v minulosti jste se opravdu cítili zranitelní, kdy tohle vaše chování vzniklo. Tím zjistíte, co je spoušt??em vašeho strachu, a m?žete s tím dál pracovat.

 

Nebezpe?né testování

Jakmile n?koho potkáte, od samého za?átku zkoušíte, co všechno vydrží. „Lidé to d?lají, aby otestovali vztah. Bojí se, že budou opušt?ni, o?ekávají, že rozchod m?že p?ijít kdykoli. Proto zkouší, co vše jejich partner snese,“ vysv?tluje Michelle Skeen. D?ív nebo pozd?ji tu hranici samoz?ejm? p?ekro?íte, a vše skon?í rozchodem.

Pom?že vám zam??it se na všechny bolestné vzpomínky z minulosti, zapsat si je, v?etn? všech detail? a emocí, které s sebou p?inesly. „Lépe si tím uv?domíte sv?j problém, a jakmile p?ijde chvíle, kdy bude vaše patologické chování n??ím aktivováno, nebudete ot?eseni a budete schopni reagovat racionáln?,“ tvrdí Michelle Skeen.

 

Radši budu první

Zpanika?ili jste a ukon?ili dob?e fungující vztah? To je další „zlozvyk“ t?ch, co mají strach z rozchodu. „Když se do n?koho zamilujete, m?žete si p?ipadat, jako když nad sebou ztrácíte kontrolu. To je d?sivé. A ze strachu tu osobu opustíte d?ív, než to stihne ona ud?lat vám,“ popisuje Michelle Skeen.

Podle ní je t?eba se v takové situaci zklidnit. Musíte se nau?it z?stat v p?ítomnosti, p?evzít za ni zodpov?dnost, ne zbab?le utíkat! „Jakmile p?ijde chvíle, kdy na vás padá panika, v duchu si opakujte slova ,myšlenky´ a ,emoce´. To vám p?ipomene, že za vším jsou práv? jen ony poblázn?né emoce a zmatené myšlenky,“ radí Michelle Skeen.

 

Touha po nedosažitelném

Žená?, notorický sukni?ká?, prost? chlap, s nímž to nem?že vyjít. Vybrat si ho je také d?sledek strachu ze samoty a opušt?ní. Podv?dom? si vybíráte nedosažitelné partnery, kte?í vás d?ív nebo pozd?ji opustí. Koneckonc? tak, jak jste sami p?edpokládaly. Musíte si takové muže zakázat! Vyhýbat se jim, a jakmile se n?kdo takový objeví, utíkat pry?.

 

P?ehán?ní

„Když jste do n?koho blázen, je snadné nechat se ovládat emocemi místo rozumu,“ ?íká Michelle Skeen. ?ada lidí je city tak zasko?ena, že p?íliš tla?í na pilu, ženou vztah n?kam, kde ješt? být nemá, nedávají tomu druhému prostor. A to nekon?í dob?e. Pokud k tomuhle máte sklony, snažte se rozptýlit. Jd?te si zab?hat nebo na kafe s kamarádkou. A p?ijm?te fakt, že prvotní zamilovanost je trochu strašidelná, ale je pot?eba to nechat plynout.

 

Partner je vším

Ti, co se bojí, mají zárove? pocit, že partner je doslova spasí. Že jim vynahradí vše, co se doposud neda?ilo, co je ?inilo neš?astnými. O?ekávají, že partner bude vším, co jim v život? schází. Dodá jim lásku, kterou jim nedali rodi?e, vyplní prázdné místo po exp?íteli, poskytnou prostor pro seberealizaci, kterou v b?žném život? nenachází.

Je ale pot?eba mít realistické p?edstavy založené na sou?asnosti, ne na minulosti, a hlavn? p?evzít zodpov?dnost za sv?j život! Takhle akorát partnera p?etížíte, doslova ho zadusíte svými p?edstavami.

 

Týká se vás n?co z toho?

 

Read it on Prozeny

Michelle Skeen